ჩვენი

პროდუქტები

წარმოგიდგენთ ჩვენს მიერ, შეთავაზებულ ორ ძირითად საინვესტიციო პროდუქტს, რომლებიც თავისი შინაარსით უფრო ჰგავს "კერძო საინვესტიციო ფონდის პროდუქტებს" ვიდრე საბანკო პროდუქტებს, როგორც რისკების გაზიარების, ასევე ფაქტიურ შედეგებზე ორიენტირებული მახასიათებლების მიხედვით. ჩვენ მიერ აღებული რისკის მაღალი პროფილის გათვალისწინებით. ჩვენ მოველით მეტ უკუგებას.

სესხი შემოსავალში მონაწილეობით (IPL)

გადახდის გრაფიკი მორგებულია კომპანიის ფულადი ნაკადების მიმოქცევაზე; მოქნილი ვადიანობა, როგორც წესი 5 წლამდე

ბანკებთან შედარებით, ნაკლები მოთხოვნები უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით

ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთი, ბაზარზე არსებულ განაკვეთთან შესაბამისობაში

აღებული რისკის საპირწონედ, პროცენტული წილი კომპანიის შემოსავლებიდან სესხის მთლიანი პერიოდის მანძილზე

დენომინირებული აშშ დოლარში

 


წილობრივი მონაწილეობა

არაბენეფიციარი მესაკუთრე კომპანიაში (ფონდის წილი როგორც წესი, 35%- პროცენტამდე)

წინასწარ შეთანხმებული პირობები კომპანიის მხრიდან წილის უკან გამოსყიდვის შესახებ, რომელიც როგორც წესი, დამოკიდებულია კომპანიის შემოსავლიანობის მაჩვენებელზე ან სხვა ფინანსურ ინდიკატორზე.

გრძელვადიანი ინვესტიცია წინასწარ შეთანხმებული პირობებით წილის გამოსყიდვის შესახებ, რასაც, ჩვეულებრივ, ადგილი აქვს 3-დან 5 წლამდე (წილიდან სრულად გასვლა მე - 5 წელს)

ტრადიციული კერძო საინვესტიციო ფონდისგან განსხვავებით, ჩვენ არ ვაიძულებთ კომპანიას საკუთარი წილის მიყიდვას მე - 3 მხარეზე

Image
მისაღები პარტნიორია თუ არა გაზელ ფაინენსი თქვენი კომპანიისთვის?
რატომ გაზელ ფაინანსი

ჩვენ ვაწვდით კონკრეტულ საჭიროებებზე მორგებულ  ფინანსურ გადაწყვეტილებებს სწრაფი ზრდის ტემპით გამორჩეულ მცირე და საშუალო ზომის საწარმოებს - ე.წ. „გაზელ“ კომპანიებს - რომლებსაც  ესაჭიროებათ კაპიტალი თავიანთი ბიზნეს საქმიანობის შემდგომი გაფართოების მიზნით. ჩვენი დაფინანსება და პარტნიორობაზე ორიენტირებული მიდგომა საშუალებას აძლევს მეწარმეებს გადაიყვანონ თავიანთი ბიზნესი შემოსავლების ზრდის შემდგომ ეტაპზე და მიაღწიონ სრულ პოტენციალს. 

Image

痺貰�痺低ヰ痺乍� 痺榱Β痺昵Ζ痺倔�痺 "痺低ヰ痺貰ヴ痺喀" 痺吼�痺帋�痺雪�痺倔ヴ痺黛�痺。痺, 痺痺昵�痺壯ヴ痺黛Κ痺倔Μ 痺低ヰ痺貰ヴ痺 痺、痺雪�痺憮ヰ痺憮Γ痺 痺雪Π痺昵Β痺ェ痺倔ヴ痺壯ヴ痺黛Γ 痺倔�痺甫ヴ痺。痺「痺倔Μ痺倔ヴ痺黛Γ:
  • 痺ャ痺壯�痺」痺痺 痺ィ痺批�痺昵Γ痺雪ヵ痺雪�痺: $200,000 - 痺乍ヰ痺 $4 痺帋�痺壯�痺昵�痺雪�痺乍ヴ 痺倔�痺甫ヴ痺。痺「痺倔Μ痺倔�痺。 痺低ヰ痺憮Π痺昵Β痺ェ痺倔ヴ痺壯ヴ痺黛�痺。 痺榱ヴ痺痺倔�痺乍Κ痺
  • 痺。痺雪Η痺帋�痺雪�痺昵ヱ痺倔Γ 痺低ヰ痺帋�痺ェ痺乍�痺壯ヴ痺黛ヰ: 1-3 痺ャ痺壯ヰ痺帋ン痺 痺雪� 1 痺。痺痺」痺壯� 痺黛�痺貰�痺批Γ 痺。痺雪Γ痺倔Μ痺昵Μ痺ョ痺壯� 痺ェ痺倔�痺壯�
  • 痺黛�痺貰�痺批Γ 痺低ヴ痺低�痺: 痺乍ヴ痺「痺雪�痺」痺痺雪ン 痺低ヰ痺ャ痺批Β痺倔�痺 痺乍ヰ 痺乍ヰ痺。痺雪ヱ痺」痺例ヴ痺黛Ε痺壯� 痺ョ痺批ン痺甫ヰ/ 痺黛�痺貰�痺批Γ 痺低ヴ痺低�痺
  • 痺低Ε痺憮ン痺: 痺吼�痺帋�痺批Δ痺批�痺「痺」痺痺 痺乍ヰ 痺帋�痺「痺倔ヵ痺倔Β痺批ヱ痺」痺壯� 痺乍ヰ痺帋Ζ痺」痺ォ痺憮ヴ痺黛�痺批ヱ痺倔Γ痺 痺乍ヰ 痺帋ヴ痺憮ヴ痺ッ痺帋ヴ痺憮Δ痺倔Γ痺雪ヲ痺雪� 痺ィ痺批�痺乍ヲ痺雪Β痺 痺低Ε痺憮ン痺
  • 痺。痺「痺雪�痺乍ヰ痺痺「痺批ヱ痺: 痺、痺倔�痺雪�痺。痺」痺痺, 痺帋�痺雪Β痺例ヵ痺批�痺昵ヱ痺倔�痺, 痺低ヰ痺痺批�痺昵Γ痺乍ヰ痺ェ痺甫�痺例� 痺。痺「痺雪�痺乍ヰ痺痺「痺批ヱ痺倔Γ痺 痺乍ヰ 痺ィ痺痺昵�痺倔Γ 痺。痺雪Ε痺吼ヴ痺例ヴ痺。痺 痺榱Β痺雪Η痺「痺倔�痺批ヱ痺倔Γ 痺乍ヰ痺ェ痺甫�痺。痺 痺乍ヰ 痺帋Ε痺乍�痺倔ヵ痺 痺低ヰ痺」痺帋Ρ痺昵ヱ痺批Γ痺批ヱ痺倔Γ 痺。痺」痺痺甫�痺壯�

痺乍ヰ痺、痺倔�痺雪�痺。痺批ヱ痺倔Γ 痺ィ痺批Γ痺雪Ν痺壯� 痺昵ン痺批�痺昵ヱ痺

痺ゥ痺甫ヴ痺憮� 痺倔�痺甫ヴ痺。痺「痺倔Μ痺倔ヰ, 痺ゥ痺甫ヴ痺」痺壯ヴ痺黛Β痺倔ヵ, 痺帋ヴ痺痺ァ痺批�痺黛Γ $100,000 - 痺乍ヰ痺 $1 痺帋�痺壯�痺昵�痺雪�痺乍ヴ. 痺榱�痺痺甫ヴ痺壯ヰ痺乍� 痺倔�痺甫ヴ痺。痺「痺倔Μ痺倔�痺。 痺ィ痺批�痺乍ヴ痺, 痺雪Γ痺批ヵ痺 痺ィ痺批Γ痺雪Ν痺壯ヴ痺黛ヴ痺壯�痺 痺乍ヰ痺帋ヰ痺「痺批ヱ痺倔�痺 痺吼ヰ痺榱�痺「痺雪�痺倔Γ 痺低ヰ痺帋�痺ァ痺昵Ζ痺 痺吼�痺帋�痺雪�痺倔�痺。 痺ィ痺批�痺乍ヲ痺昵�痺 痺貰Β痺乍�痺。 痺」痺貰Β痺」痺憮ヵ痺批�痺。痺雪Ι痺昵Ζ痺雪ン

痺帋�痺貰�痺批ヱ痺, 痺痺昵�痺壯ヴ痺黛Γ痺雪Μ 痺ィ痺批Γ痺雪Ν痺壯�痺 痺帋�痺ョ痺帋ヰ痺痺乍ヴ痺。 痺乍ヰ痺、痺倔�痺雪�痺。痺批ヱ痺

痺ゥ痺甫ヴ痺憮� 痺乍ヰ痺、痺倔�痺雪�痺。痺批ヱ痺 痺帋�痺帋ヰ痺痺例Ε痺壯�痺 痺黛�痺貰�痺批Γ痺倔Γ 痺貰Β痺乍ヰ痺貰ヴ. 痺乍ヰ痺、痺倔�痺雪�痺。痺批ヱ痺 痺ィ痺批Γ痺雪Ν痺壯�痺 痺低ヰ痺帋�痺ァ痺批�痺批ヱ痺」痺 痺倔Η痺憮ヰ痺。 痺昵ヱ痺倔ヴ痺・痺「痺批ヱ痺倔Γ 痺低ヰ痺ョ痺。痺憮�痺。, 痺低ヰ痺憮ヰ痺ョ痺壯ヴ痺黛�痺。, 痺雪Π痺雪�痺 痺黛ヰ痺貰Β痺批ヱ痺倔Γ 痺雪�痺甫�痺。痺批ヱ痺倔Γ, 痺。痺雪ヱ痺痺」痺憮ヰ痺甫� 痺吼ヰ痺榱�痺「痺雪�痺倔Γ 痺ィ痺批ヵ痺。痺批ヱ痺倔Γ痺 痺乍ヰ 痺。痺ョ痺甫ヰ 痺帋�痺貰�痺批ヱ痺倔Γ痺雪�痺甫�痺。

痺。痺批Η痺「痺昵Β痺批ヱ痺, 痺痺昵�痺壯ヴ痺黛Γ痺雪Μ 痺雪Ζ痺倔�痺雪�痺。痺批ヱ痺。 痺低ヰ痺貰ヴ痺 痺、痺雪�痺憮ヰ痺憮Γ痺

痺ゥ痺甫ヴ痺 痺甫ヰ痺ョ痺昵Β痺ェ痺倔ヴ痺壯ヴ痺黛� 痺倔�痺甫ヴ痺。痺「痺倔Μ痺倔ヴ痺黛Γ 痺ァ痺甫ヴ痺壯ヰ 痺。痺批Η痺「痺昵Β痺ィ痺, 痺低ヰ痺痺乍ヰ 痺」痺雪Β痺ァ痺昵Ζ痺倔�痺 痺低ヰ痺甫�痺批�痺倔Γ 痺帋Η痺昵�痺 痺低ヰ痺痺吼ヵ痺批Ε痺壯� 痺帋�痺帋ヰ痺痺例Ε痺壯ヴ痺黛ヴ痺黛�痺。痺, 痺痺昵ヲ痺昵Β痺倔Μ痺雪ヰ 痺雪ヶ痺雪Β痺「痺」痺壯� 痺例ヰ痺帋ヰ痺ィ痺批ヱ痺 痺乍ヰ 痺例ヰ痺帋ヱ痺雪Η痺昵Γ 痺ャ痺雪Β痺帋�痺批ヱ痺. 痺ゥ痺甫ヴ痺 痺帋�痺批Β 痺乍ヰ痺、痺倔�痺雪�痺。痺批ヱ痺」痺壯� 痺ォ痺倔Β痺倔�痺雪ン痺 痺。痺批Η痺「痺昵Β痺批ヱ痺 痺帋�痺倔Μ痺雪ヵ痺。 痺ィ痺批�痺乍ヴ痺低Γ: 

痺黛�痺貰�痺批Γ 痺榱ヰ痺痺「痺憮�痺昵Β痺昵ヱ痺

痺貰ヴ痺帋�痺 痺雪Θ痺ャ痺批Β痺倔�痺 痺。痺雪�痺憮ヵ痺批Γ痺「痺倔Μ痺倔� 痺榱Β痺昵ン痺」痺・痺「痺批ヱ痺倔Γ 痺ィ痺批�痺雪ヵ痺雪ヶ痺批ヱ痺倔Γ 痺ィ痺批ン痺批ヲ痺雪ン, 痺低ヰ痺貰ヴ痺 痺、痺雪�痺憮ヰ痺憮Γ痺 痺ョ痺乍ヴ痺黛ヰ 痺例Η痺甫ヴ痺憮� 痺榱ヰ痺痺「痺憮�痺昵Β痺, 痺痺昵�痺批�痺倔Μ 痺例ヰ痺憮ヰ痺黛Β痺雪ン 痺倔�痺雪Ξ痺倔�痺批ヱ痺。 痺例Η痺甫ヴ痺憮Γ 痺黛�痺貰�痺批Γ痺例ヰ痺 痺乍ヰ痺吼ヰ痺甫Κ痺倔Β痺批ヱ痺」痺 痺痺倔Γ痺吼ヴ痺黛Γ痺 痺乍ヰ 痺ィ痺批Γ痺雪ヱ痺雪�痺倔Γ痺雪ン, 痺帋�痺ヲ痺批ヱ痺」痺 痺」痺吼Ε痺低ヴ痺黛ヰ痺。. 痺雪� 痺、痺昵�痺貰ヴ, 痺低ヰ痺貰ヴ痺 痺、痺雪�痺憮ヰ痺憮Γ痺 痺雪Η痺「痺倔Ε痺痺雪ン 痺批Β痺例ヵ痺批ヱ痺 痺黛�痺貰�痺批Γ痺倔Γ 痺。痺「痺痺雪Δ痺批ヲ痺倔Ε痺 痺榱Β痺昵Μ痺批Γ痺批ヱ痺ィ痺, 痺痺雪Μ 痺批�痺。痺雪Π痺」痺痺批ヱ痺 痺例Η痺甫ヴ痺憮� 痺ィ痺批Γ痺雪Ν痺壯ヴ痺黛�痺昵ヱ痺批ヱ痺倔Γ 痺低ヰ痺ォ痺壯�痺批Β痺批ヱ痺雪Γ 痺吼�痺帋�痺雪�痺倔�痺。 痺貰Β痺乍�痺。痺 痺乍ヰ 痺ィ痺批�痺昵Γ痺雪ヵ痺壯ヴ痺黛�痺。 痺低ヴ痺憮ヴ痺痺倔Β痺批ヱ痺倔Γ 痺吼Ε痺例Π痺倔�.

痺。痺榱ヴ痺ェ痺倔ヰ痺壯Ε痺痺 痺。痺」痺黛Γ痺倔ン痺倔Β痺批ヱ痺」痺壯� 痺倔�痺。痺「痺痺」痺帋ヴ痺憮Δ痺批ヱ痺倔Γ 痺。痺雪Κ痺」痺雪�痺批ヱ痺倔�, 痺低ヰ痺貰ヴ痺 痺、痺雪�痺憮ヴ痺憮Γ痺帋ヰ 痺雪Γ痺批ヵ痺 痺ィ痺批Γ痺雪Ν痺壯ヴ痺黛ヴ痺壯�痺 痺ィ痺批Γ痺例ヰ痺甫ヰ痺貰�痺。 痺例Η痺甫ヴ痺憮Γ 痺吼�痺帋�痺雪�痺倔ヰ痺。 痺」痺榱Β痺昵Μ痺批�痺「痺 痺。痺批Γ痺ョ痺 痺低ヰ痺痺 痺批Η痺。痺榱ヴ痺痺「痺批ヱ痺倔Γ 痺帋�痺。痺雪Ξ痺甫ヴ痺甫ヰ痺 痺乍ヰ 痺ィ痺批Γ痺雪Ν痺壯ヴ痺黛�痺昵ヱ痺批ヱ痺倔Γ 痺低ヰ痺。痺雪Ν痺壯�痺批Β痺批ヱ痺壯ヰ痺 痺倔Γ痺批�痺 痺帋�痺帋ヰ痺痺例Ε痺壯ヴ痺黛ヴ痺黛�痺, 痺痺昵ヲ痺昵Β痺ェ痺倔ヰ痺 痺帋ヰ痺痺吼ヴ痺「痺倔�痺低� 痺乍ヰ 痺、痺倔�痺雪�痺。痺」痺痺 痺帋ヴ痺憮ヴ痺ッ痺帋ヴ痺憮Δ痺.


Image
痺ッ痺雪�痺乍ヰ痺ェ痺甫ヰ & 痺低ヰ痺憮ヰ痺例�痺批ヱ痺
Image
痺。痺昵Ζ痺壯�痺。 痺帋ヴ痺」痺痺憮ヴ痺昵ヱ痺
Image
痺。痺雪Γ痺「痺」痺帋Β痺 痺黛�痺貰�痺批Γ痺
Image
痺帋Γ痺」痺黛Ε痺・痺 痺帋Β痺批Ξ痺甫ヴ痺壯�痺黛ヰ & 痺ャ痺雪Β痺帋�痺批ヱ痺
Image
痺。痺雪Μ痺雪�痺 痺甫ヰ痺ュ痺痺昵ヱ痺 & 痺帋�痺帋Γ痺雪Π痺」痺痺批ヱ痺
Image
痺壯�痺ッ痺倔Γ痺「痺倔�痺 & 痺「痺痺雪�痺。痺榱�痺痺「痺倔Β痺批ヱ痺
Image
痺。痺雪�痺憮Ζ痺昵Β痺帋ヰ痺ェ痺倔� & 痺。痺雪�痺昵�痺」痺憮�痺吼ヰ痺ェ痺倔� 痺「痺批Η痺憮�痺壯�痺低�痺批ヱ痺