გაიცანით

გაზელები

გაზელი, არსებითი სახელი, მრავლობითი რიცხვი - გაზელები (განსაკუთრებით, კოლექტიურად), გაზელი, გვარი - გაზელა ... მოხერხებული, სწრაფი, სიჩქარის სწრაფად აკრეფის უნარი.

„გაზელი“ აღნიშნავს სწრაფად მზარდ მცირე და საშუალო ზომის კომპანიებს, რომლებსაც აქვთ პოტენციალი ყოველწლიურად გაზარდონ ბრუნვა სულ მცირე 20 პროცენტით ოთხ წელზე მეტი პერიოდის მანძილზე. მაშინ როცა გაზელები შეადგენს კერძო კომპანიების საერთო რაოდენობის 5-10 %-ს,  ტიპიური წლის განმავლობაში, მათ მიერ შექმნილი სამუშაო ადგილების რაოდენობა 50-80 პროცენტს უდრის.

 

გაზელ ფაინანსის მიერ განხორციელებული ინვესტიციები

 
Image
Image

痺吼ヴ痺痺ォ痺 痺。痺吼�痺壯ヰ 痺昵Β痺倔�痺「痺倔Β痺批ヱ痺」痺壯�痺 痺。痺ャ痺雪ヵ痺壯�痺。痺 痺乍ヰ 痺。痺ャ痺雪ヵ痺壯ヴ痺黛�痺。 痺帋ヰ痺ヲ痺雪� 痺ョ痺雪Β痺倔Γ痺ョ痺貰ヴ

痺・痺雪Β痺例Ε痺-痺雪ヵ痺。痺「痺痺倔Ε痺壯� 痺。痺吼�痺壯ヰ 痺、痺批Γ痺甫ヴ痺黛� 痺吼ヴ痺痺ォ痺 痺。痺雪Γ痺ャ痺雪ヵ痺壯� 痺乍ヰ痺ャ痺批Γ痺批ヱ痺」痺壯ヴ痺黛ヰ痺, 痺ャ痺雪Β痺帋�痺雪ン痺低ヴ痺憮Γ 痺低ヰ痺ョ痺雪�痺低Β痺ォ痺壯�痺甫ヴ痺黛Ε痺壯� 痺乍Θ痺倔Γ 痺痺批Α痺倔�痺倔Γ 痺。痺吼�痺壯ヰ痺。, 痺。痺雪�痺、痺批Π痺」痺痺倔ヰ痺憮� 痺。痺ャ痺雪ヵ痺壯ヴ痺黛�痺 痺乍ヰ 痺」痺貰Β痺」痺憮ヵ痺批�痺ァ痺昵Ζ痺。 痺榱�痺痺昵ヵ...

Image
Image

痺痺昵Μ痺 痺、痺倔Η痺痺昵ヱ 痺帋Π痺昵�痺昵ン 痺吼ヰ痺痺低ヶ痺!

痺吼�痺帋�痺雪�痺倔ヰ 痺雪Β痺乍� 2010 痺ャ痺批�痺。 痺ィ痺批�痺・痺帋�痺. 痺帋�痺。痺 痺倔�痺倔Μ痺倔ヰ痺「痺倔ヵ痺倔�, 痺。痺雪ン痺雪ヶ痺ヲ痺甫ヴ痺甫� 痺黛ヰ痺貰ヰ痺痺貰ヴ 痺雪Β痺雪ヴ痺痺例� 痺倔�痺昵ヵ痺雪Μ痺倔ヰ 痺乍ヰ痺倔�痺批Β痺低ヰ. 痺。痺雪ヴ痺痺例ヰ痺ィ痺昵Β痺倔Γ痺 痺雪Ε痺乍�痺「痺昵Β痺」痺壯�痺 痺吼�痺帋�痺雪�痺倔ヰ痺 BDO International-痺帋ヰ 痺。痺雪ン痺雪ヶ痺ヲ痺甫ヴ痺甫� 痺吼�痺帋�痺雪�痺...

Image
Image

痺倔Ι痺 痺ゥ痺甫ヴ痺憮� 痺吼�痺倔ヴ痺憮Δ痺, 痺憮�痺ィ痺憮ヰ痺甫Γ 痺帋ン痺低Β痺雪ン 痺。痺雪�痺ィ痺批�痺批ヱ痺壯� 痺低ヰ痺乍ヰ痺ャ痺ァ痺甫ヴ痺「痺倔�痺批ヱ痺雪Γ

痺榱Β痺雪�痺 痺黛ヴ痺「痺昵�痺 痺雪Β痺倔Γ 痺批Β痺-痺批Β痺例� 痺ャ痺雪�痺ァ痺甫ヰ痺憮� 痺・痺雪Β痺例Ε痺壯� 痺。痺雪�痺ィ痺批�痺批ヱ痺壯� 痺吼�痺帋�痺雪�痺倔ヰ, 痺痺昵�痺批�痺倔Μ 痺。痺榱ヴ痺ェ痺倔ヰ痺壯�痺貰�痺痺批ヱ痺」痺壯�痺 痺ー痺倔ン痺痺昵Δ痺批Η痺憮�痺吼Ε痺痺 痺乍ヰ 痺。痺雪�痺昵Η痺雪�痺雪Η痺 痺倔�痺、痺痺雪Γ痺「痺痺」痺・痺「痺」痺痺倔Γ 痺帋Κ痺批�痺批ヱ痺壯�痺黛ヰ痺。痺 痺乍ヰ 痺帋ヰ痺。痺雪�痺...

Image
Image

痺乍ヴ痺低Ε痺。痺「痺昵Γ 痺帋�痺雪ヵ痺雪Β痺 痺帋�痺貰ヰ痺憮�痺 痺倔Ι痺昵Γ 痺ョ痺批�痺帋�痺。痺雪Ξ痺甫ン痺昵�痺 痺ァ痺甫ヴ痺壯ヰ痺。痺例ヵ痺倔Γ

痺乍ヴ痺低Ε痺。痺「痺 痺雪Β痺倔Γ 痺。痺ャ痺痺雪Ζ痺 痺吼ヵ痺批ヱ痺倔Γ 痺昵ヱ痺倔ヴ痺・痺「痺, 痺痺昵�痺批�痺倔Μ 痺昵Β痺倔ヴ痺憮Δ痺倔Β痺批ヱ痺」痺壯�痺 痺ッ痺雪�痺。痺雪Θ痺 痺。痺雪�痺甫ヴ痺黛�痺。 痺ャ痺雪Β痺帋�痺批ヱ痺雪ヶ痺, 痺痺雪Μ 痺ィ痺批�痺ォ痺壯ヴ痺黛ヰ 痺乍ヰ痺黛ヰ痺 痺、痺雪Γ痺雪ン. 痺雪�痺溂ヰ痺帋ヰ痺 痺乍ヴ痺低Ε痺。痺「痺昵Γ 痺雪Η痺甫Γ 10 痺帋�痺・痺帋ヴ痺乍� 痺、痺倔�痺倔ヰ痺壯�.

痺雪...

Image
Image

 

痺。痺雪Η痺雪Β痺例ヵ痺批�痺 痺帋ヴ痺ヲ痺甫�痺憮ヴ痺昵ヱ痺倔Γ მეტის ნახვა

Image
Image

痺、痺昵�痺乍�痺 痺低ヰ痺貰ヴ痺壯�痺 600,000 痺雪Κ痺ィ 痺乍�痺壯ヰ痺痺倔Γ 痺倔�痺甫ヴ痺。痺「痺倔Μ痺倔ヰ 痺低ヰ痺憮ヰ痺ョ痺昵Β痺ェ痺倔ヴ痺壯ヰ 痺榱Β痺批�痺倔Ε痺 痺ョ痺雪Β痺倔Γ痺ョ痺倔Γ 痺ゥ痺雪�痺。 痺榱Β痺昵ン痺」痺・痺「痺批ヱ痺倔Γ 痺帋Ξ痺...

Image
Image

Gazelle Fund LP-痺帋ヰმეტის ნახვა

Image
Image

痺、痺昵�痺乍�痺 痺低ヰ痺貰ヴ痺壯�痺 2,200,000 痺雪Κ痺ィ 痺乍�痺壯ヰ痺痺倔Γ 痺倔�痺甫ヴ痺。痺「痺倔Μ痺倔ヰ 痺低ヰ痺憮ヰ痺ョ痺昵Β痺ェ痺倔ヴ痺壯ヰ 痺。痺雪�痺倔�痺痺批Γ 痺帋ヴ痺ヲ痺甫�痺憮ヴ痺昵ヱ痺雪Κ痺 - 痺ヲ痺甫�痺憮�痺。 痺帋Ξ痺雪Β痺帋�...